ประกาศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

สมัครสอบ ม.ต้น สมัครสอบ ม.ปลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการ กิจกรรม
วันพุธที่ 25 - วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ยื่นความจำนงประเภทอุปการคุณ ณ โรงเรียนสาธิตฯ ดาวน์โหลดประกาศ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมัครสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th เพียงช่องทางเดียว (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม - วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
วันจันทร์ที่ 4 - วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ยื่นหลักฐานการขอใช้สวัสดิการ ประเภทบุตรบุคลากรภายใน
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th

- พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลปกรรม
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทตัวจริงและตัวสำรอง