ประกาศ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครสอบ ม.ต้น สมัครสอบ ม.ปลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการ กิจกรรม
วันอังคารที่ 30 - วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ยื่นความจำนงประเภทอุปการคุณ ณ โรงเรียนสาธิตฯ
วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th เพียงช่องทางเดียว (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน - วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ยื่นหลักฐานการขอใช้สวัสดิการ ประเภทบุตรบุคลากรภายใน
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th

- พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลปกรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทตัวจริง
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทตัวสำรอง