»  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น - ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
    ประจำปีการศึกษา 2561  (คลิกเพื่ออ่านประกาศ)
 

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ กิจกรรม
วันพุธที่ 1 - วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ยื่นความจำนงประเภทอุปการคุณ ณ โรงเรียนสาธิต
วันจันทร์ที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมัครทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th (ดูรายละเอียดในวิธีการสมัคร)
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 4 - วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ยื่นหลักฐานการขอใช้สวัสดิการ ประเภทบุตรบุคลากรภายใน
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนที่เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการความสามารถพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ทดสอบภาคปฏิบัตินักเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลปกรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ทดสอบมาตรฐานทางวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

(นักเรียนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันทดสอบมาตรฐาน)

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสำรอง
หมายเหตุ :   ส่งหลักฐานการสมัคร
      - ใบสมัคร
      - หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
      ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 (ดูรายละเอียดในประกาศข้อ 4.6)